اردوهای نوروزی استاد دلشاد

در روز هایی که داوطلبان کنکور به محیط آرام و بدون تنش برای جمعبندی مطالب و مباحثی که آموخته اند نیاز دارند،اردوی نوروزی می تواند داوطلب کنکور و خانواده آنها را که نگران آینده فرزند خود هستند را از نگرانی در آورد. اردوی نوروزی با نظارت کامل و مستقیم مهندس جواد دلشاد در سالهای اخیر توانسته است گامی مهم در جهت کاهش استرس و افزایش انگیزه برای داوطلبان کنکور بردارد تا داوطلبان کنکور بتوانند در روزهای طلایی نوروز به آنچه که برای جمعبندی نیاز دارند برسند.

ویژگی های اردو نوروزی استاد دلشاد:

  1. حضور مستمر استاد دلشاد در اردوی نوروزی و نظارت مستقیم
  2. ارایه مشاوره های لازم جهت پیشبرد برنامه های درسی
  3. ایجاد جو صمیمی و پر نشاط برای داوطلبان
  4. میزان مطالعه حداقل ۱۰ ساعت مفید در هر روز اردو
  5. برگزاری آزمون جهت سنجش شرکت کنندگان در اردو به صورت دوره ای
  6. ارایه خدمات متنوع و به دور از هرگونه حاشیه