جشنواره ها و سمینار های استاد دلشاد

حضور استاد دلشاد در جشنواره ها و سمینارهای مختلف و موفقیت های بدست آمده در سالهای اخیر باعث دلگرمی  کادر آموزشی و داوطلبان حاضر در کلاس های استاد دلشاد شده است.