همایش های استاد دلشاد

همایش های جمعبندی استاد دلشاد در کرج و شهرستانهای مختلف که سالهای اخیر مورد استقبال ویژه داوطلبان کنکور قرار گرفته است می تواند راهی مناسب در جهت جمعبندی مطالب آموخته شده توسط داوطلب در طول سال باشد.

همایش های جمعبندی و دوره های ویژه نزدیک به کنکور و همایش های پیش بینی سوالات کنکور برای از بین بردن استرس داوطلب و ایجاد حس اعتماد به نفس درآنها نفش بسزایی دارد.