ماه: فوریه 2019

خیابان خیس مجموعه شعری از جواد دلشاد

خیابان خیس مجموعه شعری از جواد دلشاد که در بهمن ماه ۱۳۹۷ توسط انتشارات نیسم حیات به چاپ رسیده است. این مجموعه که مورد استقبال فراوانی قرار گرفته است،بصورت شعر سپید سروده است.

شبیه باران مجموعه شعری از جواد دلشاد

شبیه باران نام مجموعه شعری از جواد دلشاد است که توسط انتشارات اورازان به چاپ رسیده است. اشعار این مجموعه به سبک شهر سپید توسط جواد دلشاد شاعر خوش ذوق سروده شده است.